Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Řešení krizových situací - příručka

INFORMACE   OBČANOVI

„ŠTĚSTÍ    PŘEJE     PŘIPRAVENÝM“

 

Od roku 1989 uplynulo již mnoho let, kdy  byl přerušen proces přípravy obyvatelstva k ochraně a sebeochraně při mimořádných událostech.

Teprve při mimořádných událostech, především živelních pohromách – záplavách, ale i současné hrozbě terorismu vyvstává opět otázka obnovení vztahu občanů k ochraně obyvatelstva a pozvolna dochází k uvědomování si nezbytnosti a významu přípravy obyvatelstva k ochraně a sebeochraně při mimořádných událostech a zároveň k obnovování vztahů občanů k civilní ochraně.

Proto bychom i my chtěli sérií následujících  článků přispět k uvědomění občanů v oblasti  ochrany a sebeochrany občana při mimořádné události.

 • Přemýšleli jste o tom, co byste dělali v případě vzniku mimořádné události?
 • Víte jak se zachovat, kdyby k nějaké mimořádné události došlo?
 • hovořili jste o tom doma
 • znáte tísňová čísla
 • umíte poskytnout první pomoc
 • víte, jakým způsobem byste byli varováni
 • znáte akustické signály civilní ochrany
 • znáte správný postup při evakuaci
 • víte, kdo vám v místě bydliště dokáže na otázky odpovědět a v případě potřeby tyto úkoly zajistí
 • Jste opravdu dobře připraveni na mimořádnou událost
 • Ruku na srdce     - jak to vidíte vy osobně
 •  

Nezapomeňte  - ŠTĚSTÍ  PŘEJE  PŘIPRAVENÝM

a proto krok za krokem s Vámi probereme jak postupovat v případě ohrožení, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom, havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel nebo způsobit velké materiální škody.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŃOVÉHO VOLÁNÍ

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte výše uvedené číslo

155 - Zdravotnická záchranná služba

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

158 - Policie ČR

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro

cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
- co se stalo, (např. co hoří …)


- kde se to stalo, (např. kde hoří …)

- své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

- Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

OBECNÉ ZÁSADY

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizí, z tisku nebo hlášením  místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující obecné zásady :

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška městského úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v mimořádných situacích přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým , nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.