Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provozní doba půjčovny lodiček a šlapadel

SO – NE  13.00 h. – 19.00 h.

 

Provozní řád půjčovny šlapadel a lodiček obce Libá na rybníku Kladivo


Výpůjční podmínky a provozní řád


Otevírací doba:

červenec - srpen  so-ne od 13 hod. do 19 hod.


(v případě nepříznivého počasí se lodě-šlapadla nepůjčují a půjčovna nebude v provozu informace telefonicky u obsluhy půjčovny)

 

Je zakázáno :

 

zajíždění s plavidlem-šlapadlem na mělčiny, vzájemně se srážet či narážet na břeh

 

skákání z paluby plavidla-šlapadla do vody

 

znečišťování vody z lodi např. odhazováním odpadků


požívání alkoholu


poškozování vybavení plavidla-šlapadla, potápět je či vytahovat na břeh


omezování provozu ostatních uživatelů vodní hladiny

 

noční plavba není povolena.

 

 a) Půjčovna  lodiček a šlapadel umístěná na rybníku Kladivo, obec Libá

c) Jméno a spojení na provozovatele půjčovny : Obec Libá, Libá 220, 351 31, IČ:00254037,   Věra Votíková, starostka obce     

telefon: +420 354595285, mob. 774502030

Obsluha půjčovny:  

d) Provozní doba: Půjčovna je provozována v období od 1.7. – 30.8. Provoz může být přerušen z nepříznivých povětrnostních podmínek.


Návštěvník, který si pronajímá plavidlo, se řídí ustanovením Občanského zákoníku. Je povinen seznámit se a dodržovat provozní řád, půjčovní řád a příkazy půjčovny a dodržovat platné právní předpisy. Provozní řád k seznámení umístěn na domku obsluhy půjčovny.

                                                                                                                                                                  

Provozní řád půjčovny lodiček a šlapadel

 

 

Plavidla se zapůjčují  jen za příznivého počasí, po předložení Občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „ Provozního řádu“

Půjčovna neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz a dokladů na plavidle. 

V případě, že dojde k poškození plavidla, hradí návštěvník veškerou škodu a náklady.  

V případě, že dojde k znečištění plavidla, návštěvník plavidlo uvede do původního stavu, případně uhradí úklid plavidla.  

Dětem mladším 10 - ti let je návštěvna půjčovny a prostor k nim přiléhajícím povolen pouze

v doprovodu osob starších 15 – ti let. Plavidla se zapůjčují pouze  osobám starších 15 – ti let.    

Přeprava dětí mladších 6 – ti let je povolena pouze v doprovodu osoby starších 18 –ti let.

Vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději do 

konce provozní doby půjčovny. Při vrácení plavidla mimo dohodnutou dobu, je návštěvník

povinen doplatit příslušnou částku dle ceníku, který je vyvěšen na viditelném místě půjčovny a je součástí provozního řádu.                                                                                               

Návštěvník půjčovny se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách půjčovny tak, aby

nezpůsobil úraz sobě, ani ostatním návštěvníkům půjčovny. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobil svojí nepozorností.                                      

Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny plavidel. Škody a ztráty, které by byly způsobeny na majetku provozovatele a ostatních uživatelů vodní plochy vinou návštěvníka a osob, které jej doprovází, je povinen tuto škodu nahradit.                                                                                             

Provozovatel předá v půjčovně návštěvníkovi zapůjčené plavidlo řádně vybavené k provozu.

Návštěvník plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo a současně za rozmístění osob a jejich počet na plavidle

Neplavci a děti do 10 –ti let musí mít za plavby nasazeny záchranné prostředky, nemůže - li tyto prostředky poskytnout půjčovna, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout. Uživatel plavidla nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.                                      

Je zakázáno přepravovat zavazadla o hmotnosti nad 20 kg, hořlaviny a jiné nebezpečné látky.                            

Při zhoršení povětrnostních podmínek je vůdce plavidla povinen neprodleně vrátit plavidlo provozovateli.